چرا نو اندیشان دینی ایران در قرن 15 میلادی درجا می زنند

میزگرد فرهنگی رادیو مانی با حضور آلفرد آبرامیان، مردو آناهید و مانی.
محسن کدیور و عبدالکریم سروش ها ساکنان گورستان تاریخ اند و امکان بازگشت به امروز را ندارند. چون دوران دین محوری به پایان رسیده. ایران، مارتین لوتری نخواهد داشت.

پاسخی بگذارید