تک گفتارهای فرهنگی، ادبی و سیاسی

شماری از همکاران رادیو مانی برنامه هایی برای شما فراهم می کنند که هریک از آنها موضوعی معین را بررسی میکند. موضوعاتی مانند: زبان پارسی، اندیشه های فلسفی، اجرای داستانها و سروده ها، امور اجتماعی و فرهنگی، مهمترین بررسی های مطبوعات خارجی در بارۀ اوضاع سیاسی ایران و جهان،  تحلیل رویدادهای سیاسی، تئوری های متفاوت علمی و ادبی و…

 

 

پاسخی بگذارید