میزگردهای روشنگری

 

رهبران خیزش های اعتراضی در ایران کیانند؟ گفتگوی مجید آژنگ با عباس منصوران، جهانگیرلقایی و بهزاد صمیمی
اقدامات تروربستی تهران کار داعش بود یا کار رژیم؟ میزگرد> مرداویج زیاری، دکتر حسن کیانزاد، دکتر بهرام آبار و مانیدر جستجوی راهی برای اتحاد و کارایی اپوزیسیون ایران. میزگرد: بهزاد صمیمی، جهانگیر لقایی، وحید آبان و مانی در رادیومانی
سهراب چمن آرا: پاسخ به هموطنی که از ایران بیزار است
سهراب چمن آرا: ما، تجزیه طلبان و پایه های فرهنگ ایرانی
مخالفین و براندازی. میزگرد لقایی، کیانزاد، آبار و مانی هفته نخست ژانویه