مردو آناهید:پژوهشی در فرهنگ ایران

مردو آناهید: عرفانِ اسلام زدهمردو آناهید: جانستانی نشانی از کاستی‌های فرهنگی است