علیرضا آثار: از عرش تا فرش

شبه علمی به نام عرفان. برنامه دوم
گفتگو با دکتر علیرضا آثار در بارۀ تئوری ابَر ریسمان. بخش سوم
شبه علم چیست؟ برنامه چهارم
در باره جبر و اختیار و نگاه فیزیک دانها به آنها
خرافه ای به نام عرفان کوانتومی

دینی که از علم خجالت می کشد! گفتگوی علیرضا آثار، مردو آناهید،رضا علوی و مانی در #کافه نادری